บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง
โดยใช้กระบวนการทางการวิจัยเป็นเครื่องมือ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม


คุณสมบัติผู้สมัคร

  แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือสาขาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

เทอมแรก (แบบ 1.1) 139,300 บาท

แบบ 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

เทอมแรก (แบบ 2.1) 128,300 บาท *ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาเสริมที่ลงทะเบียน

เรียนเกี่ยวกับอะไร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ทางบริหารธุรกิจสมัยใหม่ในระดับสากล เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี การแข่งขันที่รุนแรง โดยใช้กระบวนการทางการวิจัยเป็นเครื่องมือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชน องค์กรรัฐ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิจัยระดับสูง / นักวิชาการ
3. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

© DBA : Doctor of Business Administration, Payap University, Chiangmai Thailand

Designed with ‌

HTML Builder